Nama Lahir
Idris Rahim
Tanggal Lahir
10 August 1954 (67 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Taj Yasin Maimoen
Tanggal Lahir
02 July 1983 (38 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Isran Noor
Tanggal Lahir
20 September 1957 (64 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Irwan Prayitno
Tanggal Lahir
20 December 1963 (57 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Sitti Rohmi Djalilah
Tanggal Lahir
29 November 1968 (52 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Lukman Abunawas
Tanggal Lahir
11 September 1958 (63 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Mochamad Ridwan Kamil
Tanggal Lahir
04 October 1971 (50 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Hadi Mulyadi
Tanggal Lahir
09 May 1968 (53 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Musa Rajekshah
Tanggal Lahir
01 April 1974 (47 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati
Tanggal Lahir
23 January 1957 (64 thn)
Shio
Zodiak